จัดสวนและภูมิทัศน์

จัดสวนและภูมิทัศน์, จัดสนามหญ้า, ออกแบบภูมิทัศน์,


เอ็น พี พี แลนด์สเคป บจก.


จัดสวนและภูมิทัศน์, จัดสนามหญ้า, ออกแบบภูมิทัศน์ ดูเพิ่มเติม...click

จัดสวนและภูมิทัศน์, จัดสนามหญ้า, ออกแบบภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์ (Landscape) หมายถึง ภาพรวมของพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่ง ที่มนุษย์ รับรู้ทางสายตาในระยะห่าง การจัดภูมิทัศน์ (Landscaping) หมายถึง การอาศัยการปรุงแต่งจากธรรมชาติที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไป คล้ายกับคำาว่า “การจัดสวน” เพียงแต่การจัด สวนมีขอบเขตหรือพื้นที่แคบกว่า ความน่าอยู่ (Probability) หมายถึง การมีสภาพแวดล้อม ทางกายภาพดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข
พื้นที่สาธารณะ (Public sphere) หมายถึง พื้นที่ในชุมชน เกิดขึ้นจากความต้องการพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของประชาชนในชุมชน พื้นที่สาธารณะเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ และระดับในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ใช้ ตำาแหน่งที่ตั้ง และหน้าที่ในการให้บริการ

จัดสวน
เหตุผลในการจัดภูมิทัศน์
การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมนั้นจะต้องพัฒนาทั้งร่างกาย สมองและจิตใจ
1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย การมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์นั้น จำเป็นจะต้องบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งมีการออกกำาลังกายที่ถูกต้อง
2.พัฒนาการทางด้านสมอง มนุษย์จำเป็นต้องได้รับการศึกษา ทำให้อ่านออกเขียนได้ และมีความรู้
3.พัฒนาการทางด้านจิตใจ มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีความสุข ได้รับความพึงพอใจในความสวยงามของธรรมชาติ แต่เมื่อจำนวนประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น สภาพความสวยงามตามธรรมชาติบางส่วนถูกทำาลายไป จึงส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับมนุษย์ คือ สภาพจิตใจว้าวุ่น ขาดความสุขุมเยือกเย็น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน
สถานที่ที่ควรจัดภูมิทัศน์ให้น่าอยู่
1. จัดสวนและภูมิทัศน์ ในและนอกบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สวยสด งดงาม และน่าอยู่อาศัย โดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เช่น โครงบ้านสะอาดหน้าบ้านน่ามอง เป็นต้น
2. บริเวณอาคารสถานที่ราชการ ทมี่ปีระชาชน ติดต่อใช้บริการอยเู่ป็นประจำา เช่น ที่ว่าการอำาเภอ เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องวางแผนตกแต่งให้น่าดู ร่มรื่น มีระเบียบเป็นสง่าราศรี
3. บริเวณสิ่งก่อสร้างสาธารณะสถานได้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา วัด สถานีรถไฟ หากมีการตกแต่งอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้ผู้ใช้สถานที่นั้นๆ มีความสุขในการใช้บริการ
4. บริเวณริมถนนหรือบาทวิถี การจัดภูมิทัศน์จะช่วยให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้สัญจรไปมา ช่วยให้ผู้ใช้ถนนได้ผ่อนคลายอิริยาบถ สบายตา เพื่อจะได้เดินทางต่อไปอย่างมีความสุข
5. บริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งใน การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่สามารถมีสวนไม้ดอกไม้ประดับด้วยตนเองได้ ก็จะได้ใช้สถานที่ต่างๆเหล่านี้เป็นที่พักผ่อน ออกกำาลังกาย สวนสาธารณะหรืออุทยานต่าง ๆ ที่ถูกจัด ตกแต่งให้น่าดูนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกของจิตใจและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

  

เอ็น พี พี แลนด์สเคป บจก.
รับออกแบบ-ก่อสร้างภูมิทัศน์และให้คำปรึกษาด้านงานภูมิทัศน์ พร้อมดูแลรักษา - บ้านจัดสรร,สนามกอล์ฟ,สำนักงาน, บ้านพักอาศัย ฯลฯ งาน HARDSCAPE, งาน SOFTSCAPE - การออกแบบภูมิทัศน์ landscape design

รับออกแบบก่อสร้างน้ำตก น้ำพุ บ่อปลา ศาลา ทางเท้า ไฟสนาม รับเหมา จัดสวน ออกแบบสวน ตกแต่งสวน จัดดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ landscape garden flower

ติดตั้งปฏิมากรรมและจัดสวนหลากหลายสไตล์ - รับออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ รับออกแบบ จัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์ ติดตั้งระบบระบายน้ำ ระบบสปริงเกอร์ ฯลฯ - จัดจำหน่ายพันธ์ไม้และดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำหน่ายพันธุ์ไม้และวัสดุในการปลูก และอุปกรณ์ สปริงเกอร์ทุกชนิด บริการดูแลรักษาภูมิทัศน์

หลักการออกแบบภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาสมกับสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้วยความชำนาญการในงานออกแบบเป็นอย่างดีและประสบการณ์ที่ยาวนานของ บริษัท เอ็น พี พี แลนด์สเคป จำกัด เรามีแบบ ผลงานมากมายที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

การจัดภูมิทัศน์รอบบ้านที่ต้องการความสวยงาม การจัดภูมิทัศน์ร้านอาหารเพื่อเพิ่มความโดดเด่นกับร้าน การจัดภูมิทัศน์รอบสำนักงานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ออกแบบภูมิทัศน์โรงพยาบาลเพื่อความร่มรื่น ออกแบบภูมิทัศน์สำหรับร้านสปาเพื่อความผ่อนคลาย เราพร้อมในทุกๆงานที่ท่านต้องการ


สนใจติดต่อ


เอ็น พี พี แลนด์สเคป บจก.


100/4 หมู่ 2 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000


เบอร์โทรศัพท์ 0-2978-6300, 08-1931-0277, 08-1931-7994


Fax 0-2978-6302


http://npp-landscape.thailandpocketpages.com


Email : npp_lands@hotmail.com


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “จัดสวนและภูมิทัศน์”

Leave a Reply

Gravatar